Мени
Црно семе
 

Семето од NiggelaSativa се смета за еден од нај­до­брите лекови речиси од пам­ти­век. Се наре­кува и рим­скикори­јан­дер, црн сусам, црн ким, но денес е најпо­знат како црно семе. Први пода­тоци за негово одгле­ду­вање имаме во древ­ниотЕги­пет. Неве­ро­јатно, но масло од црно семе е про­нај­дено во гро­бот на Тутанкамон.
Многу од него­витездрав­ственибене­фите се дока­жани и во меди­цин­скаталите­ра­тура. Преку 40 состојби и здрав­ственипоте­шко­тии може да се подо­брат со упо­треба на ова растение.
Има анти­бак­те­ри­ско и анти­во­спа­ли­те­лнодеј­ство, делува про­тив појава на улцер, има анти­фун­ги­цидно и анток­си­дантноделу­вање. Црното семе е брон­хо­ди­ла­та­тор, го штити црниот дроб, делува поле­зно при дија­бе­тес, рак и во заштита на бубре­зите. И ова е само дел од боле­стите на кои делува успешно.
Ќе го опи­шеменего­вотоделу­вање на некои од нај­ра­спо­стра­не­тите болести.

  • Дија­бе­тес тип 2 — два грама црно семе на ден делува на нама­лу­вање на рези­стент­но­ста на инсу­лин, ја зајак­нувафунк­ци­јата на бета клет­ките и го нама­лувагли­ко­зи­ра­ниотхемо­гло­бин во чове­ко­вото тело.
  • Helicobacterpilori — резу­лта­тите се многу подо­бри кога се ком­би­ни­рааттера­пи­јата и црното семе.
  • Епи­ле­псија - тра­ди­ци­о­на­лно е познато дека црното семе делува силно про­тив грчеви.
  • Висок крвен при­ти­сок — дневно вне­су­вање на 100–200 мг екстракт од црно семе во период два месеци ќе го намали крв­ниотпри­ти­сок кај сите оние што имаат пока­чен крвен притисок.
  • Астма — тимо­кви­нин, една од состој­ките на црното семе делува на аст­мата многу подо­броотко­лку некои од леко­вите. Дури може да се каже дека делу­ва­њето е супе­ри­орно. Спо­ред едно истра­жу­вање, варен екстракт од црно семе има силен анти­а­стам­ти­чен ефект.
  • Рак на дебело црево — го заба­вуварас­тот на клет­ките на ракот и тоа на многу поздрав начин отко­лкулеко­вите. Спо­редистра­жу­ва­њата, маслото од црно семе пока­жалозна­чајноспре­чу­вање на рас­тот на кан­це­рот во дебе­лото црево.
  • Зави­сност од опи­јати — една сту­дијапока­жала дека црното семе делува мошне ефек­тивно кога ста­нува збор за долго­рочнатера­пија за зави­сност од опи­јати.